Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „LABORE NOBILIS"

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1
1. Fundacja „Labore Nobilis" zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach, Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Zazulę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Monikę Barczuk zastępcę notariusza Iwony Łacnej z Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek nr 7, w dniu 19 marca 2014 r., Repertorium A numer 6479 / 2014.

 

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
3. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 4
1. Fundacja może przyznawać ustanowione przez siebie certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody, wyróżnienia itp. osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5
1. Głównymi celami Fundacji są:

 • Pomoc osobom bezrobotnym w podnoszeniu własnych kwalifikacji zawodowych oraz dostosowaniu ich do zmieniających się wymogów rynku pracy, np. poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe, naukę języków obcych czy naukę obsługi komputera,
 • Pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich bądź patologicznych,
 • Fundowanie stypendiów socjalnych dla uczącej się młodzieży przejawiającej wybitne zdolności naukowe,
 • Wdrażanie na polskich uczelniach niepublicznych programów bezpłatnych studiów licencjackich oraz magisterskich dla studentów z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

 

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie nieodpłatnych szkoleń zawodowych, w tym prowadzenie nauki języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania,
 • Organizowanie procesu dydaktycznego na polskich uczelniach niepublicznych w ramach sponsorowanych przez Fundację bezpłatnych studiów licencjackich oraz magisterskich dla studentów z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy,
 • Bezpłatną pomoc osobom poszukującym pracy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, np. celem uzyskania wybranego certyfikatu, dyplomu bądź świadectwa,
 • Bezpłatne pośrednictwo w znalezieniu pracy na terenie Polski oraz poza jej granicami,
 • Bezpłatną pomoc translatorską i prawną dla osób bezrobotnych w negocjowaniu kontraktu z potencjalnym pracodawcą krajowym bądź zagranicznym,
 • Bezpłatną pomoc logistyczną przy wyjazdach zagranicznych związanych z podejmowaniem pracy znalezionej za pośrednictwem Fundacji,
 • Organizowanie informacyjnych kampanii społecznych promujących aktywność zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, koncertów, imprez masowych, wystaw oraz zbiórek pieniężnych dla finansowego wsparcia celów statutowych Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać finansowo oraz logistycznie działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 złotych (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 8
1. Źródłami dochodów Fundacji mogą być:

 • Darowizny, spadki, zapisy,
 • Dotacje i subwencje osób prawnych,
 • Dochody ze zbiórek publicznych,
 • Odsetki bankowe,
 • Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej, w tym środki pochodzące z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych,
 • Dochód ze sprzedaży przedmiotów podarowanych przez darczyńców.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Jeśli przekazując środki na rzecz Fundacji darczyńca nie określi ich szczegółowego przeznaczenia, Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 9
1. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
2. Zarząd Fundacji może składać się z trzech do siedmiu osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na okres sześciu lat.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f. wnioskowanie do Fundatora o zmianę Statutu,
g. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując o terminie pozostałych członków Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem spotkania.
7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji Fundacji i zmiany w Statucie

 

§ 10
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. Na zewnątrz Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
3. Zmian w statucie Fundacji może dokonać wyłącznie Fundator bądź osoba przez niego pisemnie upoważniona. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

 

§ 11
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, który przedstawia ją w formie pisemnej Zarządowi Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

SlideBar

Fundacja Labore Nobilis ©2015 Polityka cookies